Fokreglementen

Eind 2015 heeft de Schotse Herder Vrienden een verzoek ingediend bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland om lid te worden. De Raad verbindt een aantal voorwaarden aan dit lidmaatschap, waaronder een verenigingsfokreglement (VFR) dat in overeenstemming is met haar Kynologisch Reglement en dat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Op 20 december 2015 heeft de algemene ledenvergadering van de Schotse Herder Vrienden haar goedkeuring verleend aan ons 1e verenigingsfokreglement voor de Collie Langhaar respectievelijk Collie Korthaar. Op 1 juni 2016 heeft het bestuur van de Raad van Beheer beide fokreglementen goedgekeurd.
Het VFR is geen statisch document. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en adviezen van de door ons ingestelde commissies zullen wij ons VFR regelmatig actualiseren. Op 7 mei 2017 heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met een eerste wijziging c.q. verduidelijking van beide VFR’s met betrekking tot de oogaandoeningen. De Raad heeft deze aanpassingen op 20 september 2017 goedgekeurd. Op 15 april 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een tweede wijziging c.q. verduidelijking van beide VFR’s, nu met betrekking tot degeneratieve myelopathie en titeren. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van 2020 en 2021 zijn de reglementen wederom aangepast in verband met een gewijzigde format van de Raad van Beheer en een voortschrijdend inzicht in het fokken met onze viervoeters.

De Schotse Herder Vrienden vindt gezondheid, gedrag en welzijn van de collie het allerbelangrijkste. Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van de mensen die de collie als huishond hebben. Deze ambities hebben we verwerkt in onze fokreglementen. In het VFR staan de regels waar de fokkers die lid zijn van de Schotse Herder Vrienden aan moeten voldoen. Het document heeft een vaste, door de Raad van Beheer voorgeschreven indeling:

  1. De bepalingen in het hoofdstuk ‘Fokregels’ hebben onder meer betrekking op de mate van verwantschap tussen de ouderdieren, de minimumleeftijd van de reu bij een 1e dekking, het aantal dekkingen die een reu gedurende zijn leven mag verrichten en het gebruik van een reu uit het buitenland.
  2. In het hoofdstuk ‘Welzijnsregels’ is onder meer de minimumleeftijd van de teef bij haar 1e nest, het aantal nesten dat een teef maximaal mag krijgen gedurende haar leven en de minimale termijn tussen twee nesten vastgelegd.
  3. In het hoofdstuk ‘Gezondheidsregels’ hebben we onder meer vastgelegd op welke erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht moeten worden.
  4. In het hoofdstuk ‘Gedragsregels’ hebben we beschreven aan welke karakter- en gedragseisen de ouderdieren dienen te voldoen.
  5. De bepalingen in het hoofdstuk ‘Regels afgifte pups, welzijn pups’ hebben onder meer betrekking op de minimumleeftijd dat de pup het nest mag verlaten, de socialisatie in de eerste levensfase, de koopovereenkomst die de fokker verplicht is af te sluiten, inclusief alle informatie over gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren, en de nazorgplicht van de fokker.
  6. In de ‘Slot- en overgangsbepalingen’ is onder meer vastgelegd hoe de vereniging haar door de Raad van Beheer opgelegde taak om toe te zien op de naleving en handhaving van het VFR invult.
VFR voor de
Schotse Herdershond
Langhaar
.
VFR voor de
Schotse Herdershond
Korthaar
.

Een belangrijk probleem in de colliefokkerij is de hoge mate van verwantschap. Uit een recent onderzoek van de Britse Kennel Club blijkt dat de langhaar collie in Groot Brittannië zo verschrikkelijk is ingeteeld, dat het ras in z’n voortbestaan wordt bedreigd. Hoewel de situatie in Nederland nog niet in kaart is gebracht, hebben wij het sombere vermoeden dat het hier niet veel beter zal zijn, aangezien ook in Nederland al vele tientallen jaren met dezelfde honden en lijnen wordt gefokt. Vooruitlopend op een onderzoek naar de mate van inteelt in Nederland hebben wij in ons VFR een belangrijke maatregel opgenomen om de inteelt te beperken en een limiet ingesteld van 25 dekkingen die een dekreu gedurende zijn leven mag verrichten. Maar we hebben ook bepalingen opgenomen die zich richten op het welzijn van het ouderdier. Zo hebben we het aantal nesten dat een teef mag krijgen gemaximeerd op vijf. Wij zijn voorstander van het fokken met volwassen honden en hebben daarom een minimumleeftijdsgrens bij de dekking benoemd voor de teef (20 maanden) en de reu (18 maanden).

De Schotse Herder Vrienden propageert al enkele jaren dat ouderdieren door middel van een DNA-onderzoek worden getest op degeneratieve myelopathie en dat er géén combinaties worden gemaakt waar lijders uit geboren kunnen worden. Voorts zijn wij van mening dat uitsluitend met honden gefokt mag worden met HD A of HD B en dat alle pups voor ze het nest verlaten door een erkende oogarts worden onderzocht (ECVO-onderzoek). Dit alles hebben we in de fokreglementen opgenomen. In het belang van de mensen die een collie als huishond kopen zijn de fokkers die bij onze vereniging zijn aangesloten verplicht om een koopovereenkomst af te sluiten. 

Winkelwagen
Scroll naar boven